headerkuva

Nabór 2018

                       

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA TERENIE GMINY TCZEW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH 05 – 28 MARCA 2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: (PRZED POBRANIEM PLIKÓW PROSZĘ ODŚWIEŻYĆ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ)(CTR+R)

 

Deklaracja o 8 godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

Deklaracja o 9 lub 10 godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o przygotowaniu przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Dąbrówce

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Wniosek o przyjęcie ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce  

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. 1.Roczniki do klasy I:

Od 1 września 2018 r.:

 • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2011) a dzieci 6-letnie ( rocznik 2012) na wniosek rodziców;
 1. 2.Tworzenie klas I:
 • w latach szkolnych 20187/2019 w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie jeden lub dwa oddziały klasy pierwszej, dzieci będą dobierane w miarę możliwości do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku,
 • w klasie I szkoły podstawowej zajęcia będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 dzieci.
 1. 3.Odroczenie:
 • w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok (dotyczy dzieci 7-letnich);
 • decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. 4.Rekrutacja:
 • do klasy I dzieci z obwodu przyjmowane będą bez rekrutacji, na podstawie zgłoszenia rodziców, a chodzące do klasy”0” spoza obwodu jako kontynuacja również na podstawie zgłoszenia rodziców,
 • do klasy pierwszej będzie prowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Od 1 września 2018 r. do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach przeprowadza się rekrutację dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenie Gminy Tczew.

1. WAŻNE DATY DLA RODZICÓW DZIECI 3- 4- letnich:

 • od 26 lutego 2018r. w szkołach/przedszkolach należy pobierać deklaracje w formie papierowej,
 • rekrutacja do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w dniach od 5 marca do 28 marca, w tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w systemie naboru wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów              w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru;
 • do 06 kwietnia 2018r. trwają prace komisji rekrutacyjnej;
 • ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywa się 16 kwietnia     w siedzibie przedszkola lub szkoły;
 • od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018r. – podpisywane są deklaracje na usługi wychowania przedszkolnego;
 • rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu od 07 maja do 16 maja – ogłoszenie list uzupełniających 25 maja 2018 r.
 • od 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole odbywa się nabór przez dyrektora wg listy zgłoszeń.

Lista przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

2. Kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole:

 • w rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Gminie Tczew, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały                do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę;
 • kandydaci zamieszkali poza obszarem naszej gminy mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole na terenie Gminy Tczew, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówki nadal będą dysponowały wolnymi miejscami                            w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

DZIECI 3 – 4 – LETNIE (rok urodzenia 2015-2014)

Z dniem 1 września 2018r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci 3- 4-letnie (rok urodzenia 2015-2014),                a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku w dniu rekrutacji. Możecie Państwo wybrać preferowane przez was trzy placówki (przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach). Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 5 – LETNIE (rok urodzenia 2013)

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2012r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2018 r. w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane do odbyci rocznego przygotowania przedszkolnego.

DZIECI 7– LETNIE

z dniem 1 września 2018 r. rozpoczynają naukę w klasie pierwszej.

Kryteria dodatkowe obowiązujące przy rekrutacji do klas I szkół podstawowych                                                          na terenie Gminy Tczew

Kryteria określone przez dyrektora - punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie

L.p.

Kryterium dodatkowe

Punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły 5 Oświadczenie rodziców
2. Zameldowanie kandydata na terenie Gminy Tczew 4 Zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy Tczew

Kryteria ustawowe i dodatkowe obowiązujące przy rekrutacji do przedszkoli,                                  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Tczew

Kryteria ustawowe określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)                             - punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

L.p.

Kryterium ustawowe

Punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub                o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135)

Kryteria dodatkowe określone na podstawie Uchwały Rady Gminy Tczew nr XXXIV z dnia 15 lutego 2017 r.                                - punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie

L.p.

Kryterium dodatkowe

Punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1.

Dziecko obojga rodziców pracujących

2 zaświadczenia o zatrudnieniu
2. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 3 oświadczenie rodziców
3. Deklarowany przez rodziców pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 9 lub 10 godzin 5 deklaracja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019
4. Deklarowany przez rodziców pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 8 godzin 2 deklaracja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019